خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - هزار غار (مقر تینگول که در دل سنگ تراشیده شده و منگروت نام داشت)

هزار غار (مقر تینگول که در دل سنگ تراشیده شده و منگروت نام داشت)

منگروت، ارگ زیرزمینی تینگول در ساحل جنوبی رود اسگالدوین در دوریات قرار داشت و آنرا هزار غار نیز می نامیدند.

درباره اله سار