خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - آب (رود اصلی که در سراسر شایر جریان داشت)

آب (رود اصلی که در سراسر شایر جریان داشت)

انشعابی از رود برندی‌واین که از فاردینگ غربیِ شایر جاری بود و در شرق، درست شمال پل برندی‌واین، به این رود می‌پیوست. هابیتون و بای‌واتر کنار همین رود بودند.