خانه - دریانورد (لقبی برای بزرگترین دریانوردان تاریخ)

دریانورد (لقبی برای بزرگترین دریانوردان تاریخ)

عنوانی برای بزرگترین دریانوردان تاریخ، بویژه ائارندیل، برای شاهکارش در رسیدن به سرزمین نامیرایان و کمک خواستن از والار در پایان دوران اول.

ائارندیل: پسر تور و ایدریل، که پیش از سقوط گوندولین در آنجا بدنیا آمد. او مشهورترین دریانورد سرزمین میانه است. به کمک قدرت سیلماریل از دریای سایه و جزیره های افسون شده عبور کرد و به سواحل آمان رسید. در آنجا درخواست پوزش او از جانب انسانها و الفها باعث فرود آمدن خشم والار بر سر مورگوت شد. ائارندیل در غرب ماند و با کشتی اش به آسمان بادبان کشید، و سیلماریل آن گه گاه در آسمان به شکل ستاره صبحگاهی یا شامگاهی دیده میشود.

تار-آلداریون: او نیز به نام دریانورد مشهور بود، ششمین شاه نومه نور و از نوادگان مستقیم ائارندیل. در جوانی به همراه وئانتور کاوشگر به سرزمین میانه سفر کرد، از آن به بعد او در دریاهای آردا به سفر پرداخت. او رسته کاوشگران را در نومه نور پایه گذاری کرد و به عنوان فرماندهی بزرگ معروف شد.

درباره اله سار