خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - مایا (لقب ملیان ملکه دوریات)

مایا (لقب ملیان ملکه دوریات)

عنوانی برای ملیان، ملکه دوریات، که در اصل مایایی در خدمت وانا و استه بود.

درباره اله سار