خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تار-منلدور (پنجمین پادشاه نومه نور)

تار-منلدور (پنجمین پادشاه نومه نور)

تار-منلدور پسر تار-الندیل و پنجمین پادشاه نومه نور بود که در زمان وی، سارون در سرزمین میانه فعالیت خود را از سر گرفت.

درباره اله سار