خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تلاین (تالانها ، سکوهای گالادریم بر روی درختان)

تلاین (تالانها ، سکوهای گالادریم بر روی درختان)

الفهای لورین بر روی درختان آن سرزمین سکوهایی می ساختند که به آنها تلاین (جمع تالان) می گفتند. این سکوها در اصل به عنوان جایگاه نگهبانی و برگزاری جشن ها کاربرد داشت اما استفاده از آن در شهر کاراس گالادون معمول بود.

درباره اله سار