خانه - آرشیو برچسب: Yulemath

آرشیو برچسب: Yulemath

یول مت (آخرین ماه مردم بری)

در تقویم شایر، آخرین ماه سال را پیش از یول می‌نامند، که ماه پیش از جشنواره یول می‌باشد. در تقویم بری، این ماه نام دیگری دارد و به آن «یول مت» می‌گویند که معنای ساده ای دارد : «ماه یول». این کاربرد تنها محدود به بری نمی‌شود، بلکه برخی از فرهنگ‌های بخش شرقی شایر نیز از آن استفاده می‌کردند.

تقویم‌های شایری به گونه ای چیده شده بودند که ماه یول مت همیشه در روزهای هفته مشخص و یکسانی قرار می‌گرفت. ابتدای آن در (هونزدی یا چهارشنبه) و انتهای آن در روز (مرزدی یا پنجشنبه). پس از این ماه بلافاصله روز اول روزهای یول شروع می‌شد که نشاندهنده پایان سال بود.