خانه - آرشیو برچسب: Usurpers

آرشیو برچسب: Usurpers

غاصبان (فرزندان جوان‌تر الوواتار)

گرچه آدمیان در هزاره‌ی پس از نخست‌زادگان به دنیا نهادند و مقرر بود که بر ملک آن‌ها دست یابند الف‌ها ایشان را به نام غاصبان خواندند.