آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Nómin

آرشیو برچسب: Nómin

نومین (نام مردمان فینرود)

بئور و مردمانش اولین کسان از آدمیان بودند که از کوهستان آبی گذشتند و به یکی از الدار برخورد کردند. نزدیک سرچشمه‌ی رود تالوس، شاه فینرود، که در دورترین سرزمین‌های شرقی سفر می‌کرد آن‌ها را شناسایی کرد. آدمیان، پیش از این، به الف‌های آواری برخورده بودند اما فینرود، اولین الف برین بود که ایشان دیدند و آدمیان نخست چنان متحیر ...

ادامه مطلب »