خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - N - نومین (نام مردمان فینرود)

نومین (نام مردمان فینرود)

بئور و مردمانش اولین کسان از آدمیان بودند که از کوهستان آبی گذشتند و به یکی از الدار برخورد کردند. نزدیک سرچشمه‌ی رود تالوس، شاه فینرود، که در دورترین سرزمین‌های شرقی سفر می‌کرد آن‌ها را شناسایی کرد. آدمیان، پیش از این، به الف‌های آواری برخورده بودند اما فینرود، اولین الف برین بود که ایشان دیدند و آدمیان نخست چنان متحیر شده بودند که او را یکی از والار گرفتند. وقتی او حقیقت را به آنان گفت و به علاوه چیزهای دیگر، آنان نام نوم که معنی حکمت را می‌دهد به فینرود دادند و مردمانش را نومین به معنای خردمند نامیدند.

این که کلمه‌ی نومین برای اشاره به کدام الف‌ها به کار می‌رفت کمی نامشخص است. سیلماریلیون تنها می‌گوید که این نام را به مردم فینرود داده بودند[۱] و همین مطلب تفسیرهای زیادی را در بردارد. ممکن است معنی آن تمام الدار از بلریاند باشد یا فقط خود نولدور یا فقط الف‌های نارگوتروند که فرمانروایی آن‌ها بر عهده‌ی فینرود بود. هرچند با توجه متن و شباهت بین دو نام، به نظر می‌رسد که به الف‌های نولدور اشاره می‌شود.[۱] ۱-سیلماریلیون – حدیث آمدن آدمیان به غرب