خانه - آرشیو برچسب: Men of the North (in the Third Age)-The Northmen of Rhovanion

آرشیو برچسب: Men of the North (in the Third Age)-The Northmen of Rhovanion

مردم شمال (دوران سوم) (انسانهای شمال رووانیون)

انسانهایی که سکونتگاههای آنها در سرزمین های شمالی سرزمین میانه در دوران سوم پراکنده بود، از مصب آندویین تا دره‌ی دیل و تا جنوب از میان رووانیون. عموما “مردم شمال” نامیده میشدند، آنها از چندین نژاد مختلف تشکیل شده بودند و به زبانهای مختلف اما مرتبط سخن میگفتند. از همین زبانهای مردم شمال بود که دو جادوگر بزرگ نامهای معمول خود را گرفتند: سارومان “مرد زبردست” و گندالف “الف چوبدستی”. در نواحی غربی قلمرو آنها، در شمال دره آندویین، ائوتئود، اجداد روهیریم، ظهور کردند.