آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - مردم شمال (دوران سوم) (انسانهای شمال رووانیون)

مردم شمال (دوران سوم) (انسانهای شمال رووانیون)

انسانهایی که سکونتگاههای آنها در سرزمین های شمالی سرزمین میانه در دوران سوم پراکنده بود، از مصب آندویین تا دره‌ی دیل و تا جنوب از میان رووانیون. عموما “مردم شمال” نامیده میشدند، آنها از چندین نژاد مختلف تشکیل شده بودند و به زبانهای مختلف اما مرتبط سخن میگفتند. از همین زبانهای مردم شمال بود که دو جادوگر بزرگ نامهای معمول خود را گرفتند: سارومان “مرد زبردست” و گندالف “الف چوبدستی”. در نواحی غربی قلمرو آنها، در شمال دره آندویین، ائوتئود، اجداد روهیریم، ظهور کردند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...