خانه - آرشیو برچسب: Marhari

آرشیو برچسب: Marhari

مارهاری (فرمانروای مردان شمال در رووانیون)

یکی از مردان شمال که در سالهای میانه دوران سوم با گوندور متحد شد، و در دشتهای پهن رووانیون و در جنوب شرق سیاه بیشه زندگی میکرد. او در زمان حمله ارابه سواران یکی از رهبران کسانی بود که در کنار نارماکیل دوم با آنها جنگید. نتیجه این نبرد برای گوندور و متحدانش غم انگیز بود زیرا نارماکیل و مارهاری کشته شدند.

مارهوینی پسر مارهاری بقیه مردم شمال را که زنده بودند از سرزمینهای رووانیون که اکنون خطرناک شده بودند دور کرد و به شمال آندوین برد. از این مردم و در قرنها بعد مردمانی بوجود آمدند که با نام روهیریم میشناسیمشان.