خانه - آرشیو برچسب: Man-high

آرشیو برچسب: Man-high

قامت مرد (ارتفاعی به اندازه دو رانگار)

واحدی غیر رسمی برای ارتفاع در میان دونه داین، اشاره به قد متوسط مردان نومه نور دارد. رانگا واحد طول نومه نوری ها بود که برابر با ۳۸ اینچ (اندکی کمتر از یک متر) است. ارتفاعی برابر ۲ رانگار را “قامت مرد” مینامیدند زیرا قد متوسط دونه داین  ۶ فوت و ۴ اینچ (تقریبا ۱۹۳ سانتی متر) بود.

این عبارت بعدها نیز استفاده میشد، زمانی که دونه داین به سرزمین میانه آمدند در ابتدا آنها بلند قامت بودند. برای مثال الندیل (که به الندیل بلند قامت معروف بود) نیم رانگا بلندتر از “قامت مرد” بود که تقریبا برابر با ۷ فوت و ۱۰ اینچ یا ۲.۳۹ متر است.