خانه - آرشیو برچسب: Indis

آرشیو برچسب: Indis

ایندیس (همسر دوم فینوه)

الف وانیاری و همسر دوم فینوه پس از مرگ میریل سرینده. مادر فینگولفین و فینارفین.