خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - I - ایندیس (همسر دوم فینوه)

ایندیس (همسر دوم فینوه)

الف وانیاری و همسر دوم فینوه پس از مرگ میریل سرینده. مادر فینگولفین و فینارفین.

درباره اله سار