آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - I - ایندیس (همسر دوم فینوه)

ایندیس (همسر دوم فینوه)

الف وانیاری و همسر دوم فینوه پس از مرگ میریل سرینده. مادر فینگولفین و فینارفین.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...