خانه - آرشیو برچسب: Hurin of the First Age

آرشیو برچسب: Hurin of the First Age

هورین تالیون (آخرین فرمانروای دور-لومین)

عهد: ۴۳۹ د.ا-۵۰۰ د.ا (۶۱ سال)
نژاد: انسانها
شاخه: اداین
فرهنگ: انسانهای دور-لومین
خاندان: خاندان هادور
معنی: شجاع خردمند
نام های دیگر: ارباب دور-لومین، تالیون
تلفظ: hoo’rin

هورین، نام پسر ارشد گالدور بود که پس از وی به فرمانروایی دور-لومین رسید. هورین در نیرنائت آرنوئدیاد به وسیله اورکهای مورگوت اسیر شد و مورگوت او و خاندانش را نفرین کرد. پس از مرگ پسرش تورین بود که مورگوت او را از بند رها ساخت.