خانه - آرشیو برچسب: Herumor

آرشیو برچسب: Herumor

هرومور (از پیروان نومه نوری سارون)

پس از آنکه آر-فارازون زرین سارون را با خود به نومه نور آورد، عده کثیری از نومه نوریها تحت طلسم سایه او قرار گرفتند که یکی از آنها نیز هرومور نام داشت. عده زیادی از این افراد به سوی شرق و به سرزمین میانه بادبان افراشتند و هرومور و شخصی به نام فوینور نیز بین آنها بودند. هرومور در بین هارادریم منزل کرد و تبدیل به پادشاه آنها شد. منشا نام او نیز باید همین مقام او باشد، زیرا هرومور به معنی “پادشاه سیاهان” (تیره پوستان) است.