خانه - آرشیو برچسب: Haudh-en-Ndengin

آرشیو برچسب: Haudh-en-Ndengin

هود ان ندنگین (تپه کشتگان)

گورپشته ای عظیم و سرسبز که به تنهایی در میان سرزمین سوخته و غمبار آنفاگلیت قرار داشت. این پشته توسط اورکهای مورگوت، پس از پیروزی اربابشان در نبرد اشکهای بیشمار بالا آورده شد و در زیر آن، اجساد انسانها و الفها با همه سلاحها و تجهیزاتشان قرار داشت. در زبان الفی آنرا هود ان ندنگین (تپه کشتگان) یا هود ان نیرنائت (تپه اشکها) می نامیدند. در میان اجساد متعدد زیر این تپه جسد هور، برادر هورین و جد الروند قرار داشت. پسر هور یعنی تور، پس از حرکت پدر به سوی جبهه جنگ به دنیا آمد، ولی مدت کوتاهی پس از تولدش، مادرش ریان او را به دست الفهای خاکستری سپرد تا او را پرورش دهند. او به دنبال شوهرش به سرزمین آنفاگلیت آمد و وقتی به تپه کشتگان رسید، به اختیار خویش جان از تنش بیرون شد.