خانه - آرشیو برچسب: Haldir of Lorien

آرشیو برچسب: Haldir of Lorien

هالدیر از لورین

عهد: هالدیر تنها در ۱۵ ژانویه تا ۱۶ فوریه سال ۳۰۱۹ دوران سوم توسط یاران حلقه مشاهده شد، اما بی شک مدتی بسیار طولانی قبل و بعد از این زمان زیسته است
نژاد: الفها
شاخه: الفهای سیلوان
فرهنگ: گالادریم
تلفظ: ha’ldeer
معنی: قهرمان پنهان

یکی از مرزبانان گالادریم در لورین، که به همراه برادرانش رومیل و اوروفین از مرزهای شمالی طلا بیشه نگهبانی میکرد. وقتی یاران حلقه پس از فرار از موریا به این مرزها رسیدند، هالدیر راهنمایی آنها تا کاراس گالادون را بر عهده گرفت.