آخرین مقالات فرهنگنامه

هالدیر از لورین

عهد: هالدیر تنها در ۱۵ ژانویه تا ۱۶ فوریه سال ۳۰۱۹ دوران سوم توسط یاران حلقه مشاهده شد، اما بی شک مدتی بسیار طولانی قبل و بعد از این زمان زیسته است
نژاد: الفها
شاخه: الفهای سیلوان
فرهنگ: گالادریم
تلفظ: ha’ldeer
معنی: قهرمان پنهان

یکی از مرزبانان گالادریم در لورین، که به همراه برادرانش رومیل و اوروفین از مرزهای شمالی طلا بیشه نگهبانی میکرد. وقتی یاران حلقه پس از فرار از موریا به این مرزها رسیدند، هالدیر راهنمایی آنها تا کاراس گالادون را بر عهده گرفت.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...