آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Haladin

آرشیو برچسب: Haladin

هالادین (مردمانی که به مردم هالت مشهور شدند)

دومین خاندان از خاندانهای سه گانه اداین که از کوهستانهای آبی گذشته و وارد بلریاند شدند. آنها مدتی در قسمتهای جنوبی تارگلیون میزیستند، تا اینکه به رهبری هالت به غرب بلریاند کوچیدند و در جنگل برتیل ساکن شدند.

ادامه مطلب »