خانه - آرشیو برچسب: Galdor of Havens

آرشیو برچسب: Galdor of Havens

گلدور از بندر گاه ها (الفی از قوم کیردان)

الفی از بندرگاه های خاکستری . کسی که طبق فرمانی از سوی سرورش کیردان به سوی خانه‌ی الروند در ریوندل روانه شد. او بدین وسیله وارد تاریخ شد . او همچنین در شورای الروند حضور داشت و در مذاکراتی که سرنوشت حلقه در آن رقم خورد ، شرکت کرد.