خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - گلدور از بندر گاه ها (الفی از قوم کیردان)

گلدور از بندر گاه ها (الفی از قوم کیردان)

الفی از بندرگاه های خاکستری . کسی که طبق فرمانی از سوی سرورش کیردان به سوی خانه‌ی الروند در ریوندل روانه شد. او بدین وسیله وارد تاریخ شد . او همچنین در شورای الروند حضور داشت و در مذاکراتی که سرنوشت حلقه در آن رقم خورد ، شرکت کرد.

درباره اله سار