خانه - آرشیو برچسب: Flight of Noldor

آرشیو برچسب: Flight of Noldor

گریز نولدور (سفر نولدور به خارج از آمان)

تاریخ: چندین سال پیش از آغاز دوران اول

نژاد: الف‌ها

گروه : نولدور

نام دیگر: بازگشت نولدور

تبعید خود خواسته‌ی نولدور. فرار از والینور در تعقیب ملکور و سیلماریل‌هایی که دزدیده بود.