آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Eärenya

آرشیو برچسب: Eärenya

ائارنیا (روز دریای نومه‌نوری ها)

هفتۀ اصلی الف‌ها فقط شش روز داشت اما زمانی که آن در نومه‌نور پذیرفته شد مردان جزیره چرخۀ هفتگی هفت روزه را ترجیح دادند. بنابراین آنها روز هفتمی را بین منلیا و والانیا اضافه کردند. ملوانان و جستگوگران تصمیم گرفتند با توجه به این که دریا جزیرۀ خانگی آنها را احاطه کرده بود، نام این ششمین روز جدید را ائارنیا ...

ادامه مطلب »