آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - E - ائارنیا (روز دریای نومه‌نوری ها)

ائارنیا (روز دریای نومه‌نوری ها)

هفتۀ اصلی الف‌ها فقط شش روز داشت اما زمانی که آن در نومه‌نور پذیرفته شد مردان جزیره چرخۀ هفتگی هفت روزه را ترجیح دادند. بنابراین آنها روز هفتمی را بین منلیا و والانیا اضافه کردند. ملوانان و جستگوگران تصمیم گرفتند با توجه به این که دریا جزیرۀ خانگی آنها را احاطه کرده بود، نام این ششمین روز جدید را ائارنیا بگذارند. هنگامی که هفتۀ هفت روزۀ نومه‌نور در سرزمین میانه مورد قبول واقع شد این روز جدید حتی برای مناطقی که از دریا فاصلۀ زیادی داشت نیز به عنوان بخشی از هفته باقی ماند.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

فراخوان شرکت در مسابقه ایمیلی تالکینی 2023 - TLV

فراخوان شرکت در مسابقه ایمیلی تالکینی ۲۰۲۳ – TLV

یازدهمین دوره بین‌المللی مسابقه ایمیلی وب‌سایت طرفداران مجارستانی تالکین نیز قرار است همانند سال‌های گذشته ...