خانه - آرشیو برچسب: Durin VII

آرشیو برچسب: Durin VII

دورین هفتم (آخرین نواده‌ی دورین که نام وی را بر خود داشت)

آخرین دورین، از شمار هفت دورین که یک بار در ضمیمه‌ی الف ارباب حلقه‌ها به وی اشاره شده که از نوادگان تورین سوم است ولی تاریخ مشخصی ندارد. به همین دلیل، جز حقیقت وجود وی، تقریباً هیچ از او نمی‌دانیم.

ولی در جلد دوازدهم تاریخ سرزمین میانه (مردم سرزمین میانه) به شواهد ضمیمه‌ی الف و دسترسی داریم و اندکی بیشتر از زندگی دورین آشکار می‌شود. ظاهراً در  زمان نبرد پنج سپاه، تولدش پیش‌گویی شده بود و چند قرن بعد متولد شد. او در دوره‌ی چهارم مردم دورین را به مستعمره‌ی خزد-دوم هدایت کرد و «تا زمانی که دنیا پیر شد و دورف‌ها از میان رفتند و روزهای نژاد دورین به پایان رسید آن‌جا ماندند.»(۱) شأن این داستان نامعلوم است ولی هرگز در ارباب حلقه‌ها دیده نشد و شاید تالکین پس از نوشتن، آن را کنار گذاشته باشد.

نکته:

۱-برگرفته از جلد دوازده تاریخ سرزمین میانه، مردم سرزمین میانه، یک، نهم، ساخت ضمیمه‌ی الف (چهارم) مردم دورین