خانه - آرشیو برچسب: Dáin II Ironfoot

آرشیو برچسب: Dáin II Ironfoot

داین دوم (وارث تورین سپربلوط)

کوچک‌ترین پسر داین اول، از نسل گرور، ارباب دورف‌های تپه‌های آهنین بود. پس از مرگ عموزاده‌اش، تورین دوم سپربلوط در نبرد پنج سپاه، داین عنوان شاه زیر کوه و شاه مردم دورین را به ارث برد.

نکته:

تالکین تنها یادداشت کوتاهی پیرامون تلفظ اسامی دورف‌ها نوشته است و قطعاً هیچ نکته‌ای برای کمک به تلفظ داین موجود نیست. اگر نام مذکور الفی بود آن را داین (‘dine’) می‌خواندند ولی از آنجا که برگرفته از نورسی کهن است به احتمال زیاد این تلفظ صدق نمی کند. آمدن «á» کشیده نشان می‌دهد که احتمالاً باید آن را داوین {به شکل و عربی} خواند ولی با توجه به فقدان شواهد، «داین» که به شکل طبیعی چنین خوانده می‌شود گزینه‌ای برابر با سایر گزینه‌هاست.