خانه - آرشیو برچسب: Cracks of Doom

آرشیو برچسب: Cracks of Doom

شکاف هلاکت (قلب اورودروین)

پرتگاه آتشین در درون سامات نائور؛ کوره و کارگاه سائورون که در اعماق اورودروین نقب زده شده بود و به قلب آتشین آن گشوده می شد.