خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - شکاف هلاکت (قلب اورودروین)

شکاف هلاکت (قلب اورودروین)

پرتگاه آتشین در درون سامات نائور؛ کوره و کارگاه سائورون که در اعماق اورودروین نقب زده شده بود و به قلب آتشین آن گشوده می شد.

درباره اله سار