خانه - آرشیو برچسب: Cirdan the Shipwright

آرشیو برچسب: Cirdan the Shipwright

گیردان کشتی ساز (محافظ بندرگاه های خاکستری)

رهبر تله ری در سرزمین میانه. گیردان توسط اوسه ترغیب شد تا با بعضی از مردمش در بلریاند بماند در حالیکه مابقی تله ری توسط اولمو به غرب برده شدند. او در دوران اول فرمانروای فالاس بود اما پس از نبرد اشک های بیشمار به جزیره بالار نقل مکان کرد. در پایان دوران اول و با ویرانی بلریاند به سمت شرق رفت و میت لوند ، بندرگاه های خاکستری خلیج لون، را بنیان نهاد.

لیندون در دوران دوم وسوم موطن او بود. در طول دوران دوم این سرزمین تحت فرمانروایی پادشاه برین گیل گالاد بود. در زمان سقوط اره گیون، کله بریمبور دو تا از سه حلقه را به شمال نزد شاه برین فرستاد و گیل گالاد یکی از آن ها ، ناریا حلقه آتش ، را به گیردان سپرد. گیل گالاد در نبرد آخرین اتحاد از پا درآمد و لیندون بی فرمانروا باقی ماند. وارث طبیعی او الروند بود که از مدت ها پیش به ایملادریس رفته بود؛ بنابراین گیردان رهبری الف های غرب کوهستان آبی را به عهده گرفت.

گیردان به نگه داری از بندرگاه ها در دوران سوم ادامه داد. زمانی که جادوگران به سرزمین میانه رسیدند، دریافت که گندالف عاقل ترین آنان است و حلقه سرخ را به او سپرد تا در خفا از آن استفاده کند. او همچنین نقش فعالی در حوادث دوران سوم داشت. برای مثال این دریانوردان او بودند که برای نجات آرودویی آخرین شاه آرتداین آمدند. او در پایان دوران همچنان ارباب بندرگاه های خاکستری بود هنگامی که کشتی سفید حاملان حلقه را که از مدت ها پیش آماده کرده بود مشاهده کرد که به سوی غرب در می گذرد.