خانه - آرشیو برچسب: Children of Aulë

آرشیو برچسب: Children of Aulë

فرزندان آئوله (هفت قبیله دورف ها)

الف ها و آدمیان بخشی ذاتی در طرح ایلوواتار برای جهان بودند، از این رو به نام فرزندان ایلوواتار نامیده می شوند.اما دورف ها مستقلا توسط آئوله ساخته شدند وتنها زمانی زندگی حقیقی یافتند که ایلوواتار به آنها زندگی داد.بنا بر این این نژاد در زبان الفی به نام آئوله اونار نامیده می شود که در زبان انگلیسی به فرزندان آئوله ترجمه می شود. دروف ها نام خاص خود را به خالقشان می دادند و او را ماهال خطاب می کردند. آئوله به سبب ساختن دورف ها نام الفی دیگری نیز دارد: ناواتار؛ که به معنی پدر دورف است.