خانه - آرشیو برچسب: Calendar of Imladris

آرشیو برچسب: Calendar of Imladris

تقویم ایملادریس (گاهشمار ریوندل)

تقویمی که الف‌های ریوندل از آن استفاده می‌کردند. در واقع تنها تقویم الفی است که جزئیات آن شناخته شده است. ساختار سال(لوآ) با آنچه در تقویم انسان‌ها مشاهده می‌شود کاملا متفاوت است. به علت نامیرا بودن الف‌ها زمان برای آن‌ها سریع‌تر از انسان‌های فانی می‌گذرد. این امر در تقویم آنها منعکس شده که تنها شش ماه (یا فصل) دارد که دوتای آنها شامل ۷۲ روز و چهارتای آنها شامل ۵۴ روزمی‌شود. نام‌های آنها عبارت است از: تویله، لایره، یاویه، کوئله، هریوه و کویره. همچنین روزهای جشنی در پایان هر سال و آغاز سال بعد وجود داشتند و نیز در میانه سال (اندری) که در پایان یاویه یا پاییز قرار داشتند.