خانه - آرشیو برچسب: Anach

آرشیو برچسب: Anach

آناخ (گذرگاهی به بیرون از تائور-نو-فوئین)

کوره راهی دراز و باریک که از دورتونیون به سمت جنوب غرب، میان کوه های صعب العبور کریسایگریم و ارد گورگوروت، کشیده شده بود. در انتهای جاده که به سرزمین دیمبار منتهی می شد چشمه های رود میندب قرار داشتند.
در سال های پایان دوران اول، دورتونیون و به همراه آن آناخ به تسخیر مورگوت درآمد. اورک های مورگوت از این گذرگاه، برای فرو آمدن از سرزمین های مرتفع  (که حالا تائور-نو-فوئین نامیده می شد) و ملوث ساختن زمین های آن سویش استفاده می کردند. در نهایت آنان نه تنها دیمبار، بلکه سرزمین های شرقی منتهی به مرزهای دوریات را نیز تحت کنترل خود در آوردند.