خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آناخ (گذرگاهی به بیرون از تائور-نو-فوئین)

آناخ (گذرگاهی به بیرون از تائور-نو-فوئین)

کوره راهی دراز و باریک که از دورتونیون به سمت جنوب غرب، میان کوه های صعب العبور کریسایگریم و ارد گورگوروت، کشیده شده بود. در انتهای جاده که به سرزمین دیمبار منتهی می شد چشمه های رود میندب قرار داشتند.
در سال های پایان دوران اول، دورتونیون و به همراه آن آناخ به تسخیر مورگوت درآمد. اورک های مورگوت از این گذرگاه، برای فرو آمدن از سرزمین های مرتفع  (که حالا تائور-نو-فوئین نامیده می شد) و ملوث ساختن زمین های آن سویش استفاده می کردند. در نهایت آنان نه تنها دیمبار، بلکه سرزمین های شرقی منتهی به مرزهای دوریات را نیز تحت کنترل خود در آوردند.

درباره 3DMahdi