خانه - آرشیو برچسب: Aiwendil

آرشیو برچسب: Aiwendil

آیوِندیل (نام کهن و قدیمی راداگاست)

راداگاست یکی از پنج ایستاری بود که در آغاز دوران سوم ، والار آنها را برای فرونشاندن تاریکی به سرزمین میانه فرستادند.