خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آیوِندیل (نام کهن و قدیمی راداگاست)

آیوِندیل (نام کهن و قدیمی راداگاست)

راداگاست یکی از پنج ایستاری بود که در آغاز دوران سوم ، والار آنها را برای فرونشاندن تاریکی به سرزمین میانه فرستادند.

درباره 3DMahdi