آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - Downloads - تاریخ سرزمین میانه - افسانه‌ی بیدار شدن کوئندی -کوئی‌وی‌ینیارنا

افسانه‌ی بیدار شدن کوئندی -کوئی‌وی‌ینیارنا

افسانه‌ی بیدار شدن کوئندی -کوئی‌وی‌ینیارنا
۱۷۰۶ Downloads

افسانه‌ی بیدار شدن کوئندی -کوئی‌وی‌ینیارنا (The Legend of the Awaking of the Quendi -Cuivienyarna) برگرفته از ضمیمه بخش چهارم جلد یازدهم کتاب تاریخ سرزمین میانه (نبرد جواهرات) که به داستان بیدار شدن الف ها در کنار دریاچه کوئی وینن می پردازد و اتفاقات روزهای اولیه و برخورد گروه های مختلف الف‌ها و شکل‌گیری دسته‌های مختلف نژاد الف‌ها را بیان می‌کند.

این داستان توسط «محمدحسین شکوهی» ترجمه شده و در دسترس بازدید کنندگان عزیز قرار دارد.

درباره الوه