آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - R - رز (یکی از بنیان‌گذاران خانواده کاتن)

رز (یکی از بنیان‌گذاران خانواده کاتن)

جوانترین دختر هولمن سبز دست که با کاتمن ازدواج کرد و خانوادۀ کاتن را بنیان گذاشت.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

جادۀ بای‌واتر (راهی به بای‌واتر و نواحی پایین آن)

جاده‌ای که از جادۀ شرقی جدا شده و کمی به سمت غرب در جهت ناحیۀ ...