آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - R - خانوادۀ روپر (طناب‌باف‌های تای‌فیلد)

خانوادۀ روپر (طناب‌باف‌های تای‌فیلد)

شاخه‌ایست از خانواده‌ای از نسل هام‌فست در گم‌ویچ که به روستای تای‌فیلد در شایر نسبت داده شده است. نام روپر حاصل از سنت خانوادگی‌ایست که ظاهراً توسط نوۀ هام‌فست هاب گمج گذاشته و توسط پسر او هابسون ادامه داده شده. که همچنین او هم به نام روپر گمگی شناخته ‌می‌شود. روپر برای اولین بار به عنوان یک نام خانوادگی در نسل بعدی استفاده شد: پسر ارشد هابسون‌ها به عنوان اندوایز روپر شناخته ‌می‌شود. (عمو اندی که سام‌وایز در ارباب حلقه‌ها به آن اشاره می‌کند) اندوایز یک پسر به نام آنسون داشت ولی معلوم نیست که آیا او سنت طناب‌بافی را ادامه داده یا خیر.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

جادۀ بای‌واتر (راهی به بای‌واتر و نواحی پایین آن)

جاده‌ای که از جادۀ شرقی جدا شده و کمی به سمت غرب در جهت ناحیۀ ...