خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - رود گلاندوین (رودی که به سوانفلیت می ریخت)

رود گلاندوین (رودی که به سوانفلیت می ریخت)

رودی که از کوه های مه آلود سرچشمه میگرفت و در جنوب خزد دوم به سمت غرب جاری می شد تا در بالای تاربد به هورول بپیوندد، جایی که این رود، زمین های مردابی مشهور به نین– ان–ایلف یا سوانفلیت را تشکیل می داد.

درباره اله سار