آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - R - رته (سومین ماه از تقویم شایر)

رته (سومین ماه از تقویم شایر)

نام ماه سوم در تقویم شایر که توسط ساکنین بری هم استفاده می‌شد و تقریبا معادل مارس امروزی بود.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

ترانه ترک ترانه تاج‌گذاری آراگورن - سوگند الندیل

متن ترک ترانه تاج‌گذاری آراگورن

نام بند: Clamavi De Profundis نام ترک به انگلیسی: Aragorn’s Coronation Song نام ترک به ...