آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - R - نایب گوندور (حکمرانی برای گوندور به جای شاه آن)

نایب گوندور (حکمرانی برای گوندور به جای شاه آن)

محافظ تاج که ترجمۀ الفی کلمۀ کارما-کوندو بوده و به کسی که جانشین شاه بوده گفته می‌شده. در تاریخ گوندور فقط یک بار نایب وجود داشته، مینالکار پسر کالماکیل.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

ترانه ترک ترانه تاج‌گذاری آراگورن - سوگند الندیل

متن ترک ترانه تاج‌گذاری آراگورن

نام بند: Clamavi De Profundis نام ترک به انگلیسی: Aragorn’s Coronation Song نام ترک به ...