آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - R - نایب گوندور (حکمرانی برای گوندور به جای شاه آن)

نایب گوندور (حکمرانی برای گوندور به جای شاه آن)

محافظ تاج که ترجمۀ الفی کلمۀ کارما-کوندو بوده و به کسی که جانشین شاه بوده گفته می‌شده. در تاریخ گوندور فقط یک بار نایب وجود داشته، مینالکار پسر کالماکیل.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

معرفی چند کتاب جدید مربوط به انیمه جنگ روهیریم

معرفی چند کتاب جدید مربوط به انیمه جنگ روهیریم

قرار است که یک کتاب راهنمای مصور و یک کتاب رنگ‌آمیزی برای انیمه ارباب حلقه‌ها: ...