آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - R - رودخانه آب سرخ (رودخانه‌ای که از تپه‌های آهن بیرون می‌ریخت)

رودخانه آب سرخ (رودخانه‌ای که از تپه‌های آهن بیرون می‌ریخت)

رودخانه‌ای که از تپه‌های آهن به بیرون می‌ریخت، از شرق اره‌بور می‌گذشت و به سمت جنوب حرکت می‌کرد تا به رودخانۀ روان بریزد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

جادۀ بای‌واتر (راهی به بای‌واتر و نواحی پایین آن)

جاده‌ای که از جادۀ شرقی جدا شده و کمی به سمت غرب در جهت ناحیۀ ...