خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - Q - کوئندی (آنانی که با صدا سخن می گویند)

کوئندی (آنانی که با صدا سخن می گویند)

آنهایی که با اصوات سخن می گویند نامی بود که الفها به نوع خود دادند، آنگاه که هنوز در کوئی وینن ساکن بودند.