خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - Q - ملکه آسمان (واردا، همسر مانوه)

ملکه آسمان (واردا، همسر مانوه)

از عناوین واردا و ترجمه ای تحت الفظی برای کُنیه اش النتاری.

درباره اله سار