خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - P - عزیز (اسمی که گالوم برای حلقه گذاشت)

عزیز (اسمی که گالوم برای حلقه گذاشت)

نامی که گالوم بر حلقه‌ی یگانه نهاده بود.

درباره اله سار