خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - P - بزرگان (اربابان غرب)

بزرگان (اربابان غرب)

نام عامی برای والار، و معنای تحت الفظی اسم الفی آن

درباره اله سار