خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - P - فلات گورگوروت (سرزمین‌های مرتفع و بایر موردور)

فلات گورگوروت (سرزمین‌های مرتفع و بایر موردور)

بیابانی بایر در مناطق شمالی موردور، میان بازوهای افل دوآت و ارد لیتویی. باراد-دور و اورودرویین، هر دو بر گورگوروت قرار داشتند. فرودو و سام در جستجوی کوه هلاکت از آن گذشتند.

درباره اله سار